Aktualności:

Instytucje wspierające rodzinę:

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie
Link:

Przykładowe dokumenty :
Wydanie orzeczenia :Wzory opinii nauczyciela/specjalisty

6. W przypadku dzieci w wieku przedszkolnym można załączyć jeden z niżej zaproponowanych dokumentów:
Opinię o funkcjonowaniu dziecka w warunkach przedszkolnych (kształt opinii do decyzji wychowawcy) z uwzględnieniem następujących aspektów rozwojowych: umiejętności społeczne i odporność emocjonalna, umiejętności matematyczne i gotowość do nauki czytania i pisania, sprawność motoryczna i koordynacja wzrokowo-ruchowa, samodzielność i umiejętności samoobsługowe, predyspozycje, uzdolnienia, potrzeby lub Wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka, ocenę efektywności i realizacji IPET w przypadku dzieci niepełnosprawnych (według wzoru realizowanego w placówce, do której uczęszcza dziecko) lub Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (dokument rodzice powinni otrzymać z przedszkola/ oddziału przedszkolnego do końca kwietnia bieżącego roku).
·        Miejski Ośrodek Opieki Społecznej w Iławie lub Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
Link:

http://www.mops.ilawa.pl/swiadczenia/pomoc-biezaca/stypendia-szkolne-w-roku-2015.html

Działania (przykładowe ):
-realizacja pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Iława – stypendia ,obiady inne.
·        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
http://pcprilawa.pl/
PFRON-działania na rzecz osób niepełnosprawnych